617368

Palaestina, Bethlehem, 21.03.2008. Graffiti an einer Hausmauer in Bethlehem am 21.03.2008. , 21.03.2008